Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, 76-270 Ustka, Machowino 53 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpsmachowino.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-08

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa http://dpsmachowino.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-08 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://dpsmachowino.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Spryszak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 846 12 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia
Do budynku Administracji prowadzi jedno wejście znajdujące się na środku budynku od jezdni (Machowino 53). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu
Bezpośrednio przy budynku znajdujo się jedne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy biura. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych..

Utrudnienia
Brak windy, biura znajdują się na I i II piętrze.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w pomieszczeniu terapii zajęciowej w wyznaczonym i dogodnym dla niego miejscu.

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Dom Pomocy Społecznej w Machowinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczenia języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016)

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w sekretariacie, bądź telefonicznie pod numerem 59 846 12 92 lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.