DPS Machowino 76-270 Ustka, Machowino 53, tel./faks 59 846-12-92 lub tel. 59 846-12-83

Dom przeznaczony jest dla 120 osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

1.  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonowaćw codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

2. Osoba o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację/podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję
o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

5.  Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn. iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą te samą odpłatność.

7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie  corocznie ulega zmianie. Obecnie wynosi 4283 zł.

8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:

a)  małżonek, lub dzieci

b)  gmina, która kieruje osobę do DPS

9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się
z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.